Ponuka prác

Inžinierska geológia

inžiniérska geológia
 • realizácia všetkých etáp inžinierskogeologického prieskumu
 • návrh, realizácia a vyhodnotenie prieskumných prác vrátane vrtných prác
 • inžinierskogeologické mapovanie a zostavenie inžinierskogeologických máp
 • zostrojenie pozdĺžnych profilov
  a priečnych rezov
 • zhodnotenie inžinierskogeologických pomerov, opis a klasifikácia jednotlivých zemín a hornín v zmysle platných noriem,
 • zhodnotenie únosnosti zemín
 • identifikácia inžinierskogeologických rizík, odporúčania pre zakladanie stavebných objektov
 • spracovanie využitia výkopových zemín a hornín s návrhom lokalít skládok nevhodného materiálu v súlade s platnou legislatívou
 • odporučenie lokalít pre získanie stavebného materiálu
 • preskúmanie charakteristiky zemín z hľadiska vhodnosti použitia do násypov
 • terénne skúšky a merania vlastnosti zemín a hornín na povrchu, v podzemní a vo vrtoch

HYDROGEOLÓGIA​

 • realizácia všetkých etáp hydrogeologického prieskumu
 • hydrogeologické mapovanie, zostavenie hydrogeologických máp
 • realizácia a vyhodnotenie čerpacích a vsakovacích skúšok
 • pasportizácia studní a vodných zdrojov
 • režimné meranie hladiny podzemných vôd (manuálne, automatické)
 • výpočet odtokových pomerov z tunela
 • výpočty prírodných zdrojov a využiteľných množstiev podzemných vôd
 • návrh ochranných pásiem existujúcich zdrojov pitných a minerálnych vôd
 • hydrogeologické posudky

GEOTECHNIKA​

 • zhodnotenie geotechnických charakteristík zemín a hornín určených pre stavebné a geotechnické konštrukcie
 • realizácia a vyhodnotenie poľných skúšok – presiometrické skúšky, skúšky dynamickej penetrácie a inklinometrické merania
 • stanovenie indexu pevnosti hornín pri bodovom zaťažení PLT (Point load test)
 • posúdenie vplyvu geotechnických pomerov a poveternostných podmienok na vykonávanie výkopových prác
 • výpočet a posudzovanie stability svahov a zárezov
 • určenie tried ťažiteľnosti podľa STN 73 3050
 • zatriedenie zeminy podľa vŕtateľnosti pre vrty pre pilóty
 • návrhy sanačných opatrení

monitoring

Geotechnický monitoring:

 • pôsobenia stavebnej konštrukcie na horninové prostredie
 • monitoring pohybu svahov a mechanických a fyzikálnych vlastností v zóne zosúvania
 • meranie podpovrchových deformácií
 • meranie sadania násypov

Monitoring životného prostredia:

 • kvalita a kvantita povrchových a podzemných vôd, prameňov a vodných zdrojov
 • ovzdušie, hluk, kmitanie a otrasy, biota, pôda (riešené spolu s overenými subdodávateľmi)

Geologický dozor

Geologická dokumentácia tunelov a banských diel:

 • dokumentácia portálovej steny, tunelovej čelby a ostatných objektov v tuneli
 • spracovanie bansko-geologických máp, geologicko-tektonických máp a pozdĺžnych profilov tunelov a štôlní
 • terénne merania

Geologická dokumentácia stavieb:

 • komplexný geologický a geotechnický dozor realizovaných stavebných jám pod stavebné objekty
 • dokumentácia fyzikálnych – mechanických vlastností geologického podložia násypov
 • dokumentácia pilót

Posudky a konzultácie

 • inžinierskogeologický (IG) posudok hodnotenia základových pomerov pre stavbu (rodinný dom, priemyselné stavby a iné)
 • IG posudok zosuvných porúch
 • IG a hydrogeologický posudok pre skládky odpadov
 • IG štúdia horninového prostredia
 • IG štúdia rizík vstupu do horninového prostredia
 • hydrogeologický posudok vplyvu výstavby na kvalitu a kvantitu povrchových a podzemných vôd
 • hydrogeologický posudok pre vypúšťanie vôd z domovej čistiarne odpadových vôd (ČOV)