Odborný tím

Špecialisti spoločnosti DPP Žilina pracovali na príprave a realizácii geologických dozorov a geotechnických monitoringov pre slovenské tunely Prešov, Horelica, Ovčiarsko, Žilina, Poľana, Svrčinovec, Bôrik, Šibeník, Turecký vrch a pre prieskumnú štôlňu tunela Višňové.
Mimo Slovenska to boli české tunely Blanka, Jablunkov a Metro V.A v Prahe, poľské tunely Laliky, TD1 a TD2, rovnako ako islandské tunely Siglufjordur, Ólafsfjordur a Oshlid.

V súčasnosti DPP Žilina pracuje na inžinierskogeologických a hydrogeologických prieskumoch, geologických dozoroch a geotechnických monitoringoch na množstve lokalít, ktorých prehľad sa dá nájsť v záložke Referencie.

Výsledky svojej práce špecialisti spoločnosti publikujú v odborných časopisoch, najmä Tunel, Inžinierske stavby a Mineralia Slovaca, rovnako sú pravidelnými účastníkmi odborných konferencií zameraných na problematiku inžinierskej geológie, hydrogeológie, geotechniky a tunelových stavieb.

V roku 2020 spoločnosť získala certifikáty:
STN EN ISO 9001:2016
STN EN ISO 14001:2016
STN ISO 45001:2019

Kvalita a odbornosť výsledkov práce spoločnosti sú garantované odbornými spôsobilosťami v oblastiach:

  • inžinierskogologický prieskum
  • hydrogeologický prieskum
  • geologický prieskum životného prostredia
  • stavebný dozor
  • monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
  • sanácia geologického prostredia
  • sanácia environmentálnej záťaže
  • odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a sanácii environmentálnej záťaže
  • vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
  • geologický výskum