Ochrana osobných údajov

Informácie pre dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov podľa nariadenia EÚ č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“), čl. 13 a ďalších.

Informačný systém osobných údajov:

Prevádzkovateľ: DPP Žilina, s.r.o., Kominárska 2,4, Bratislava – mestská časť Nové Mesto, 831 04, IČO: 50391348.

Spoločný prevádzkovateľ: Nie je.

Zástupca prevádzkovateľa: Nie je vymenovaný. (Povinnosť, keď prevádzkovateľ nie je usadený v EÚ.)

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Nie je poverená. Dotknutá osoba môže vo veci ochrany osobných údajov kontaktovať dppzilina@dppzilina.sk.

Účely spracúvania: Spracovanie účtovných dokladov.

Právny základ spracúvania: Zákon o účtovníctve, zákon o DPH a ďalšie. To znamená, že získavanie osobných údajov je (platí zaškrtnuté)
[x] zákonnou požiadavkou
[x] zmluvnou požiadavkou
[x] požiadavkou na uzatvorenie zmluvy.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Následkom neposkytnutia osobných údajov by bolo nesplnenie účelu spracúvania. Spracúvanie osobných údajov sa nezakladá na GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f. Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby.
Pozn.: Prevádzkovateľ získava osobné údaje okrem iného aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.

Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osob.

Súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi (platí zaškrtnuté):
[x] získavanie
[x] zaznamenávanie
[x] usporadúvanie
[x] štruktúrovanie
[x] uchovávanie
[x] prepracúvanie alebo zmena
[x] vyhľadávanie
[x] prehliadanie
[x] využívanie
[  ] poskytovanie (oboznámením, zverejnením, inak)
[x] preskupovanie alebo kombinovanie
[x] obmedzenie
[x] vymazanie
[x] likvidácia.
Pozn.: Bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Žiadne.

Sprostredkovateľ: Osobné údaje NIE SÚ poskytované sprostredkovateľom.

Ďalší príjemcovia (kt. osobné údaje ďalej nespracúvajú): správa IT.
Pozn.: V zmysle GDPR sa orgán verejnej správy, v prípade ak sú mu osobné údaje poskytnuté, za príjemcu nepovažuje.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa.

Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov po ukončení spracúvania ak to nestanovuje registratúrny poriadok prevádzkovateľa.

Právny nárok dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať voči spracúvaniu, ako aj právo na presnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať prípadné automatizované individuálne rozhodovanie ako aj profilovanie. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to predovšetkým v členskom štáte svojho pobytu. Na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov. V prípadoch uvedených v GDPR čl. 17 má dotknutá osoba má právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“). Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva profilovanie.