DPP Žilina

DPP Žilina

DPP Žilina, s.r.o. je slovenská spoločnosť so skúseným tímom profesionálov zameraných na inžiniersku geológiu, hydrogeológiu, geotechniku, terénne merania a životné prostredie. Vznikla v roku 2016 ako dcérska spoločnosť Dopravoprojektu, a.s. Bratislava.

Činnosť spoločnosti je viazaná najmä na prípravu a realizáciu dopravnej infraštruktúry a pracuje ako geologická služba – podzhotoviteľ slovenských i zahraničných projekčných kancelárií a stavebných firiem.

Klientom ponúka služby v oblasti geologických prieskumov, monitoringov a geologických dozorov.

Rozsah služieb zastrešuje prípravu, výstavbu, rekonštrukciu i sanáciu havarijných stavov ciest, diaľnic, mostov, tunelov, vodohospodárskych stavieb, železníc, ale aj bytových domov, bytových komplexov a polyfunkčných objektov.

Ponuka prác zahŕňa aj konzultačnú činnosť pre všetky zložky geologických prieskumov a výskumov.

Spoločnosť spolupracuje so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra a s akademickými pracoviskami, najmä so Žilinskou univerzitou, Slovenskou technickou univerzitou, Prírodovedeckou fakultou UK Bratislava a Slovenskou akadémiou vied.

Spoločnosť je členom Slovenskej tunelárskej asociácie a má svojich zástupcov v Slovenskej asociácii inžinierskych geológov a Slovenskej asociácii hydrogeológov.

Významní klienti